Glas Tamnave stampa

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Уб, 5. март 2021. у 09:07

Аутор:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ


ПРАВНИ ОДБОР
Туристичке организације
Општина Владимирци
Број: 1/2021
Датум: 04.03.2021.Конкурс за избор директора Туристичке организације општине Владимирци


На основу oдредби члана 74.ст.1-3. Закона о запосленима у јавним службама („Службенигласник РС“ број 113/2017 и 95/2018), члан 42.ст.1. Закона о туризму („Сл.гласник РС“
бр.17/2019), члан 21.ст.3.тачка 6. Статута Туристичке организације општине Владимирци,Управни одбор Туристичке организације Владимирци на седници одржаној дана 04.03.2021. године донео је одлуку да распише и огласи:


                                                                 КОНКУРС


ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ


Опис послова:Директор Туристичке организације општине Владимирци:


-одлучујео појединачним правима, обавезама и одговорностима
запослених у складу са законом и колективним уговором и утврђује
износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом;
-закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу;
-даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог
рада запосленим у случајевима одређеним законом и овим Статутом;
-представља и заступа туристичку организацију 
општине Владимирци (у даљем тексту: ТОВ);организује,и руководи радомТОВ;
-доноси правилник о организацији и систематизацији послова;
-предлаже акте које доноси управни одбор 
ТОВ;
-предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја
ТОВ и финансијски план ТОВ и предузима мере за спровођење
пословне политике, плана развоја и програма рада;
-одговоран је за спровођење програма рада 
ТОВ;
-одговоран је за материјално - финансијско пословање 
ТОВ;-доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом ТОВ;
-извршава одлуке управног одбора 
ТОВ и предузима мере за њихово спровођење;
-стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање
 имовином.


Услови које кандидат мора да испуњава:


- високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;
- високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године;
-активно знање страног језика који је обухваћен планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете;
-најмање четири године радног искуства, од чега најмање две године на руководећем
радном месту у локалној самоуправи и државној управи или учествовање у извршној власти у локалној самоуправи ( Председник, заменик председника,члан већа локалне самоуправе)
-знање рада на рачунару.


Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:


-пријава на конкурс,


-предлог програма рада Туристичке организације општине Владимирци за наредни период,
-оверена фотокопија дипломе или уверење о стеченој стручној спреми,
-доказ о радном искуству,
-биографију,
-уверење од надлежног суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се воде по службеној дужности (издато након објављивања конкурса)


-Уверење суда о некажњавању.

-уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
-извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
-очитана лична карта.


Рок и начин подношења пријаве:


Крајњи рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на порталу новина Глас Тамнаве и
званичној страници Туристичке организације општине Владимирци.
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препоручено пошиљком или лично на адресу:
Туристичка организација општине Владимирци, ул.Светог Саве бр.34, 15225 Владимирци, са назнаком „Јавни конкурс за
именовање директора-не отварати“
Неблаговремене и непотпуне пријаве за конкурс неће се разматрати.


Подаци о изборном поступку:


Јавни конкурс спроводи комисија од 3(три) члана, коју је именовао Управни одбор туристичкe организације општине Владимирци који ће у року од 1
(једног) дана од дана завршетка јавног конкурса прегледати документацију и доставити Управном одбору списак кандидата који испуњавају услове за избор директора туристичке организације општине Владимирци, Управни одбор туристичке организације општине Владимирци ће  извршити избор кандидата, сачинити
извештај и заједно са предлогом за именовање директора, доставити Скупштини општине Владимирци.


Све додатне информације од значаја за конкурс могу се добити путем телефона 064/80 525 76.


·         office@tovladimirci.rs,


·         konkurs-za-direktora


·         podnošenje-prijave


Ова вест нема галерију слика.


Актуелно издање

Број 282 (4. март 2021)

Број 282 (4. март 2021)
Преузми .pdf формат

Следећи број излази:
18. март 2021.
RS Sistem

Архива претходних бројева

Број 281 (11. фебруар 2021.)

Број 280 (28. јануар 2021.)

Двобој 278-279 (24. децембар 2021.)

Број 277 (3. децембар 2020.)

Број 276 (19. новембар 2020.)